Ansökan om bidrag

Information om ansökan om bidrag

 • Till vetenskaplig forskning och publicering (läs mer nedan)
 • Till undervisning och utbildning (läs mer nedan)

Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda den siste augusti respektive år.

Ansökan skickas elektroniskt till advokat.albert@outlook.com

Information om behandling av personuppgifter
(Information enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679)

För att stiftelsen skall kunna behandla din ansökan behöver stiftelsen inhämta och lagra personuppgifter om de sökande. När en ansökan skickas in ger sökande sitt medgivande till att stiftelsen behandlar sökandes personuppgifter. Stiftelsen behandlar de personuppgifter som finns i ansökan. Stiftelsen kan vid behov begära in kompletterande uppgifter från den sökande.

Vetenskaplig forskning och publicering

I enlighet med stadgarna beviljar Einar Hansens Allhemsstiftelse medel för att främja vetenskaplig forskning och publicering.

Ansökan skall innehålla följande delar (pdf-format):

 • Projektbeskrivning (max 9 000 tecken inklusive blanksteg, eller max 2 sidor)
 • Sökandens CV (max 2 sidor)
 • Annan finansiering (om relevant) (max 1 sida)
 • Tidigare finansiering från Einar Hansens Allhemsstiftelse (om relevant) 
 • Om sökande är doktorand skall handledarintyg bifogas
 • Om ansökan avser inköp av utrustning eller tjänst skall offert bifogas
 •    Motivering för den sökta summan och preliminär budget med uppgifter om ev. overhead (OH) (i förekommande fall inklusive lokalkostnader). Om budgeten omfattar lön ska en av anslagsförvaltaren godkänd fullkostnadskalkyl eller motsvarande bifogas ansökan. Stiftelsen är beredd att finansiera 15% OH, eventuellt högre OH-kostnader måste finansieras av anslagsförvaltande institution. OH får inte avse resor, men stiftelsen har i övrigt inga synpunkter på vilka kostnader som ingår i OH. 

 • Projektbeskrivningen skall innehålla:

 • kort bakgrundsbeskrivning
 • frågeställning
 • forskningens nyhetsvärde
 • genomförande, inklusive information om var projektet skall genomföras
 • planerad publicering av resultaten
 • etiska överväganden (om relevant)

Av sökandes CV skall framgå:

 • högskoleexamen (disciplin/ämnesområde)
 • doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde)
 • relevanta postdoktorsvistelser (år och placering)
 • docentkompetens (år)
 • nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen
 • tidigare akademiska anställningar och förordnanden (ange typ av anställning)
 • ev föräldraledigheter etc
 • sökandes fem viktigaste publikationer
 • kvantitativ sammanställning av publicerade arbeten (refereegranskade artiklar, bokkapitel och motsvarande) 

Annan sökt eller erhållen finansiering

Det ska framgå av bilagan om sökande (eller någon annan) sökt eller erhållit finansiering för projektet. Ange finansiär, sökt eller erhållet belopp och disponeringstid.

Tidigare finansiering från Einar Hansens Allhemsstiftelse

Ange om sökande har erhållit bidrag från stiftelsen tidigare. Ange tidpunkt, syfte och belopp.

Handledarintyg

Om sökande är doktorand skall intyg från huvudhandledare bifogas ansökan. Av intyget skall framgå att huvudhandledaren tillstyrker ansökan.

Ansökan om bidrag till utrustning eller tjänst

Om ansökan helt eller delvis avser inköp av utrustning eller tjänst skall en giltig offert bifogas.

Riktlinjer om forskningen finansieras

Vid publicering eller presentationer av forskning som helt eller delvis finansierats med bidrag från Einar Hansens Allhemsstiftelse skall stiftelsens stöd tydligt framgå.

Stiftelsen förväntar sig en kort återrapportering (max 1 sida) som beskriver hur bidraget använts och vilka resultat som uppnåtts.  

Undervisning och utbildning

I enlighet med stadgarna beviljar Einar Hansens Allhemsstiftelse medel för att främja undervisning och utbildning. 

Ansökan skall innehålla följande delar (pdf-format):

 • Beskrivning av projektet (max 9 000 tecken inkl blanksteg, eller max 2 sidor)
 • Sökandens CV (max 1 sida)
 • Annan finansiering (om relevant) (max 1 sida)
 • Tidigare finansiering från Einar Hansens Allhemsstiftelse (om relevant)
 • Om sökande är doktorand skall handledarintyg bifogas
 • Om ansökan avser inköp av utrustning eller tjänst skall offert bifogas
 •    Motivering för den sökta summan och preliminär budget med uppgifter om ev. overhead (OH) (i förekommande fall inklusive lokalkostnader). Om budgeten omfattar lön ska en av anslagsförvaltaren godkänd fullkostnadskalkyl eller motsvarande bifogas ansökan. Stiftelsen är beredd att finansiera 15% OH, eventuellt högre OH-kostnader måste finansieras av anslagsförvaltande institution. OH får inte avse resor, men stiftelsen har i övrigt inga synpunkter på vilka kostnader som ingår i OH.

Beskrivningen skall innehålla information om:

 • bakgrundsbeskrivning
 • syfte och målsättning
 • genomförande, inklusive information om var projektet skall genomföras
 • etiska överväganden (om relevant)
 • nödvändiga godkännanden eller tillstånd (om relevant)

Av sökandes CV skall framgå:

 • utbildning
 • nuvarande anställning eller verksamhet
 • tidigare anställning eller verksamhet

Annan sökt eller erhållen finansiering

Det ska framgå av bilagan om sökande (eller någon annan) sökt eller erhållit finansiering för projektet. Ange finansiär, sökt eller erhållet belopp och disponeringstid.

Tidigare finansiering från Einar Hansens Allhemsstiftelse

Ange om sökande har erhållit bidrag från stiftelsen tidigare. Ange tidpunkt, syfte och belopp.

Handledarintyg

Om sökande är doktorand skall intyg från huvudhandledare bifogas ansökan. Av intyget skall framgå att huvudhandledaren tillstyrker ansökan.

Ansökan om bidrag till utrustning eller tjänst

Om ansökan helt eller delvis avser inköp av utrustning eller tjänst skall en giltig offert bifogas.

Riktlinjer om projektet finansieras

Vid publicering eller presentationer av projekt som helt eller delvis finansierats med bidrag från Einar Hansens Allhemsstiftelse skall stiftelsens stöd tydligt framgå.

Stiftelsen förväntar sig en kort återrapportering (max 1 sida) som beskriver hur bidraget använts och vilka resultat som uppnåtts.